فرجام عشق http://majnooneleili.mihanblog.com 2018-04-23T02:31:29+01:00 text/html 2016-09-27T09:43:50+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی بار سفر . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/388 <div style="text-align: center;">یک لحظه زندگی تو از دست می رود</div><div style="text-align: center;">وقتی کسی که هستی ِ تو هست، می رود</div><div style="text-align: center;">شاید که اندکی بنشـیند کنار تو</div><div style="text-align: center;">اما کسی که بار سفر بست، می رود</div><div style="text-align: center;">کی می شود برابر تصمیمش ایستاد؟</div><div style="text-align: center;">تیری که بی ملاحظه از شست می رود</div><div style="text-align: center;">آن کس که دل بریده، تو پا هم ببرّی اش</div><div style="text-align: center;">چون طفلی از کنارتو با دست می رود!</div><div style="text-align: center;">"رفتن" همیشه راهِ رسیدن نبوده است</div><div style="text-align: center;">گاهی مسیر جاده به بن بست می رود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://parhizkar.persiangig.com/image/68819g.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-01T05:09:13+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی اتفاق . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/387 <div style="text-align: center;">عشق ؛</div><div style="text-align: center;">اتفاقیست که می افتد!</div><div style="text-align: center;">گاهی پُر شتاب</div><div style="text-align: center;">مثل ِ گلولهایی ناغافل ،</div><div style="text-align: center;">گاهی آرام</div><div style="text-align: center;">مثل ِ نشت ِ گاز در شبی زمستانی !</div><div style="text-align: center;">در هر حال عشق ؛</div><div style="text-align: center;">اتفاق ِ کُشنده ایست ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/f1k2_389.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-28T05:07:25+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی دلشوره ی شیرین . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/386 <div style="text-align: center;">با توام؛</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ای شور،</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ای دلشوره‌ ی شیرین.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">با توام؛</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ای شادی غمگین‌!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هر چه هستی باش.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اما کاش...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نه!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">جز اینم آرزویی نیست.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هر چه هستی باش؛</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اما باش....&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/xyci_500x500_1446751605947026.jpg" alt=""></div> text/html 2016-08-24T04:37:43+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی باران مردانه . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/383 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">باران مردانه میبارد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و اشک های من زنانه ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بی خیال بوی خاک باران خورده ای</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">که هنوز روی انتظار من ایستاده است ،</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ته مانده ی احساسی چنگ می زنم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">که دیگر زیر بار بی شرفی عشق نمی رود ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/1/6/11/500x750_1420531814399908.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="518" hspace="0" vspace="0" width="346"></div> text/html 2016-08-20T06:35:57+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی لذت دنیا . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/385 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;">می چسبی به من،</span></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">شبیه چای بعد از خواب،</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">سیگار بعد از غذا،</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">یا عطر بازمانده بر لباسی که پارسال می پوشیدی،</div></span><div style="text-align: center;"><font face="arial, sans-serif" color="#222222"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">می چسبی</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">به اندازه ی تمام فالوده های تابستان،</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">تمام گوجه سبز های نمک زده سیدخندان،</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">به اندازه ی باران وقتی کولر روشن است،</div></span><div style="text-align: center;"><font face="arial, sans-serif" color="#222222"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">می چسبی</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">تو از آن لبخندهایی</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">که می شود زبان کوچکت را بوسید..</div></span><div style="text-align: center;"><font face="arial, sans-serif" color="#222222"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">تو آخرین لذت دنیایی</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">که اشتباه اینجا به دنیا آمده...</div></span> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up98.ir/uploads/140691416582991.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2016-08-17T07:56:35+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی اشک . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/384 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;">اشک</span></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">آخرین گزینه مردهاست؛</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">خاک بر سر روزگار</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">اگر مردی</div></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div style="text-align: center;">به گزینه آخر خود برسد...</div></span><div><div style="text-align: center;"><font face="arial, sans-serif" color="#222222"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://bo3e.com/wp-content/uploads/mard.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="295" hspace="0" vspace="0" width="412"></div></div> text/html 2016-08-14T04:11:15+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی دلتنگی . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/382 <div style="text-align: center;">دلتنگی خیابان شلوغی‌ست</div><div style="text-align: center;">که تو در میانه‌اش ایستاده باشی</div><div style="text-align: center;">ببینی می‌آیند</div><div style="text-align: center;">ببینی می‌روند</div><div style="text-align: center;">و تو هم‌چنان ایستاده باشی.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/4vvt_97.gif" alt=""></div> text/html 2016-08-02T04:48:43+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی مدتها . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/339 <div align="center"><div style="text-align: center;">مدت هاست تنهایم</div><div style="text-align: center;">اما دلـــــــــــــــــــــــتنگ اغوشی نیستم....</div><div style="text-align: center;">خسته ام</div><div style="text-align: center;">ولی به تکیـــــــــــــه گاهی نمی اندیشم...</div><div style="text-align: center;">چشم هایم ترهستندوقرمز</div><div style="text-align: center;">ولــــــــــــــــــــــــــــــی رازی ندارم....</div><div style="text-align: center;">چون مدت هاست!!!</div><div style="text-align: center;">دیگرکسی را"خـــــــــــــــــیلی"دوست ندارم....</div></div><div style="text-align: center;" align="center"><br></div><div style="text-align: center;" align="center"><img src="http://www.upsara.com/images/6vwz_25090441349632335944.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="305" hspace="0" vspace="0" width="458"></div> text/html 2016-07-29T06:13:10+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی من از آن روز میترسم . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/283 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div>من از تاریکی شب ها نمیترسم</div><div><br></div><div>من از امروز &nbsp;و از فردا &nbsp;نمیترسم</div><div><br></div><div>من &nbsp;از فریاد محبوس میان لب&nbsp;</div><div><br></div><div>من از سوز نهان شب</div><div>&nbsp;</div><div>من از بنبست این دنیا،از این رویا از این غوغا نمیترسم . . .&nbsp;</div><div><br></div><div>من از آن روز میترسم ؛که تو گویی با فریاد</div><div><br></div><div>که ای گمگشته نام فرهاد</div><div><br></div><div>منِِِ ِشیرین ؛منِ غمگین ؛نباشد نام تو بر لب&nbsp;</div><div><br></div><div>برو از یاد ؛بمیر از سوز دوری تو میان تب</div><div><br></div><div>نمی میرم نمی سوزم</div><div><br></div><div>روم تا من زنم تیشه</div><div><br></div><div>نه بر کوهی که بر ریشه</div><div><br></div><div>که بر روحم &nbsp;که بر جانم</div><div><br></div><div>بدون تو نمی مانم.........</div><div><br></div><div>من از این روز می ترسم</div><div><br></div><div><br></div><div>(متن از هادی اولیایی)</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/65169094653408614040.jpg" alt=""></div></div> text/html 2016-07-25T14:33:19+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی دلتنگی . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/349 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ&nbsp;</span></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم…</span></div><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت…</div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم…</div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی…</div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام ؛قَلبَــــم…</div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو…</div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ….</div></span><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="text-align: center;">فَــقَط تـــ ــــو</div></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/4x6_0.892108001371911569_jazzaab_ir.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" width="377" height="377" hspace="0" border="0"></div> text/html 2016-07-21T04:18:39+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی قول مردانه . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/381 <div style="text-align: center;">ب سلامتی پسری که&nbsp;</div><div style="text-align: center;">رفیقش بهش گفت :&nbsp;</div><div style="text-align: center;">اونورو ببین ...</div><div style="text-align: center;">گفت:&nbsp;</div><div style="text-align: center;">من ب عشقم قول دادم چشم چرونی نکنم ...&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گفت :&nbsp;</div><div style="text-align: center;">ن رفیق اونو رو ببین اون پسره کیه با عشقت ؟!!!&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fp0_thumb_hammihan-20151332183783303441436068762.6175.png" alt=""></div> text/html 2016-07-16T07:54:01+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی مجنون تر از لیلا . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/380 <div style="text-align: center;">تو رفتی و دوست داشتن &nbsp;هایم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">زیرپایت له شد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ومن بی توچه تنهاشدم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">وبه دنیا نشان دادم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">كه من مجنون ترین لیلای تاریخم...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/n3n_photo_love_rouzegar.com_15.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="382" hspace="0" vspace="0" width="382"></div> text/html 2016-07-11T06:51:48+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی شب بی چراغ . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/379 <div style="text-align: center;">به یادتم!!!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حتی اگر قرار باشد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;شبی بی چراغ</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">در حسرت یافتنت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;تمام دنیا را قدم بزنم...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/i56w_boy-love-5-jazzaab-ir.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-29T04:54:35+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی گاهی . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/377 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گاهی با عکست&nbsp;</div><div style="text-align: center;">کنار هم روزنامه میخوانیم...</div><div style="text-align: center;">گاهی با چترت</div><div style="text-align: center;">زیر باران قدم میزنیم...</div><div style="text-align: center;">گاهی با خاطراتت</div><div style="text-align: center;">میز صبحانه را دو نفری میچینیم...</div><div style="text-align: center;">گاهی با یاد تـــــو</div><div style="text-align: center;">دو نفره روی نیمکت می نشینیم...</div><div style="text-align: center;">گاهی...</div><div style="text-align: center;">بـــــی تــــــــو هم می توان</div><div style="text-align: center;">باتـــــــــو</div><div style="text-align: center;">زندگی کرد...‬‎</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.img7.ir/dzJVF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="306" hspace="0" vspace="0" width="490"></div> text/html 2016-06-24T04:47:07+01:00 majnooneleili.mihanblog.com مجنونٍ لیلی برف . . . http://majnooneleili.mihanblog.com/post/376 <div style="text-align: center;">آرزوی قشنگی ست</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">داشتن رد پای تــ♥ـــو کنار رد پای مــن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بر دشت سپید پوشیده شده از بــرف</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">امادیگر...</div><div style="text-align: center;">&nbsp;نه بـــــــــــرف می آید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نه تــ♥ــــــــو...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.img7.ir/oFHJY.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div>